FAQs Complain Problems

गाउँ सभा

Read More

हिमाली गाउँपालि केन्द्र ताेक्ने सभा

Read More

हिमाली गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको वैठक वडा न‍.३ रानीसैनमा

Read More

सूचना तथा समाचार

  • मिति: 10/13/2020 - 14:29
    स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आ.व.२०७७/०७८ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री सम्बन्धी दररेट उपलब्ध गराउने सूचना । 
  • मिति: 10/13/2020 - 14:22
    COVID- अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ का आधारमा यस हिमाली गाउँपालिका अन्तरगत संचालन गर्नुपर्ने कोभिड १९ अस्पताल संचालन गर्नको लागि र नयाँ स्थापना हुने प्रयोगशालाको लागि आवश्यक...
  • मिति: 10/06/2020 - 16:41
    उपरोक्त सम्बन्धमा यस हिमाली गाउँपालिकाको मिति 2077।06।05 गते गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार तपशिल बमोजिमको तह र संख्यामा गाउँपालिका स्वयमसेवक शिक्षक आवश्यक परेको हुँदा दोब्बर दस्तुरमा सम्बन्धित...

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9858021521
उपाध्यक्ष
9865892315