FAQs Complain Problems

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

उपरोक्त सम्बन्धमा यस हिमाली गाउँपालिकाको मिति 2077।06।05 गते गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार तपशिल बमोजिमको तह र संख्यामा गाउँपालिका स्वयमसेवक शिक्षक आवश्यक परेको हुँदा दोब्बर दस्तुरमा सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: