FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा स्वयम सेवक शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी दरखास्त आह्यनको सूचना ।

हिमाली गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री सम्बन्धित सबैका लागि ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गरिएको सूचना ।