FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

COVID- अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ का आधारमा यस हिमाली गाउँपालिका अन्तरगत संचालन गर्नुपर्ने कोभिड १९ अस्पताल संचालन गर्नको लागि र नयाँ स्थापना हुने प्रयोगशालाको लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी करार सेवामा लिई सेवा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले समयमा नै सम्पर्क राखौ । 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

उपरोक्त सम्बन्धमा यस हिमाली गाउँपालिकाको मिति 2077।06।05 गते गाउँ शिक्षा समितीको निर्णय अनुसार तपशिल बमोजिमको तह र संख्यामा गाउँपालिका स्वयमसेवक शिक्षक आवश्यक परेको हुँदा दोब्बर दस्तुरमा सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages