FAQs Complain Problems

७९।८०

लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा स्वयम सेवक शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी दरखास्त आह्यनको सूचना ।

ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरिएको सम्बन्धमा ।

दररेट माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।