FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

हिमाली गाउँपालिकाको आ.व २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

हिमाली गाउँपालिकाको आ.व २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम ।

आ.व.२०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व.२०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम 

आ.व.२०७७।०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

हिमाली गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छैटौं गाउँ सभामा अध्यक्ष ज्यू,बाट प्रस्तुत गरिएको छ ।