FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

हिमाली गाउँपालिकाको ३ बर्षे राजश्व सुधार कार्ययोजना ।

दस्तावेज: 

हिमाली गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययाेजना मस्यौदा प्रतिवेदन ।

विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण ।

हिमाली गाउँपालिकाकेा प्राविधिक कर्मचारीकेा लागी वनेकेा कार्यविधी २०७५।०३।१४

हिमाली गाउँपालिकाको एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन नमुना कार्यविधी २०७५/७६